เราตั้งใจคัดสรรแบรนด์เนมมาเพื่อคุณ

ITEM FOR YOU

แนะนำสำหรับคุณ
สินค้าเข้าใหม่วันนี้
ดูสินค้าแนะนำทั้งหมด

Balenciaga

Ville

37,900 THB

Christian Dior

Caro

129,000 THB

Christian Dior

Dio(r)evolution Bag

69,900 THB
ดูสินค้าเข้าใหม่ทั้งหมด

สินค้าสำหรับทุกคน

PICK YOUR ITEM

WOMEN

Image of Women

MEN

Image of Men

LAST CHANCE

Image of Women

Link Find a Store

FIND A STORE

แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม ที่เป็นศูนย์กลางการซื้อ ขายและฝากขาย สินค้าใกล้คุณ

ดูเพิ่มเติม

SELL MY BAG

รับซื้อ ฝากขายสินค้าแบรนด์เนมประเมินอย่างยุติธรรม การันตีให้ราคาดีที่สุด

ดูเพิ่มเติม
Link sell my bag

TRADE MY BAG

รับเปลี่ยนคืนสินค้าที่ซื้อแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อ เพื่อนำกลับไปช้อปสินค้าต่อ

Link Trade my bag

บล็อกแฟชั่นชั้นนำที่จะทำให้คุณประทับใจ

BLOG FOR ALL

How to see designer handbags for sure Don't be afraid of copy “Don't worry about fakes, SF Brandname tells you the secret to how to look at basic designer handbags ” Buy second designer handbags but was afraid that the cat would be dyed Trick them into buying a grade A++ copy because they look so alike that they are almost indistinguishable. Instead of getting a 100% authentic designer handbags as you dreamed come back to be traumatized because they can't differentiate Plus, each brand has a different identity. This makes checking the genuine bag even more difficult. SF Brandname, we specialize in designer handbags especially. Therefore, I would like to introduce how to look at designer handbags in the first place. Allows you to check that the second-hand designer handbags that you are looking for. Is it genuine or a copy? But if you want more than a hundred confidence Come and buy second-hand designer handbags with us. Ensure that every bag All products are absolutely 100% genuine. – Open a way to see genuine designer handbags for sure Don't be afraid of copy, according to the SF Brandname standard – The price must not be too cheap The first thing you can check before you buy a brand name bag is. Comparison of the price of the bag you want to buy from another seller. This is a basic way to check for real or fake bags that everyone should follow. Because the genuine second-hand designer handbags in the market will not differ much in price. But if you come across a store that sells bags at a much lower price than any other shop, whatever the reason for that. Notice that it may be a fake. And check the product carefully before paying for the purchase. Check out stitches and hide No matter what brand How to see if a designer handbags is genuine or a copy? sewing qualityBecause designer handbags are high quality sewing products with a long experience in bag manufacturing. Therefore, sewing and stitching stitched seams Are the fabric patterns continuity? Is the screen printed out of proportion or different from the original? Is the shape of the bag symmetrical? If we find stitches that are not neat and inconsistent, we can assume that it is definitely a fake. Zippers, logos, straps and unique details Each designer is different when it comes to the details they add to their handbags as a measure of authenticity from putting the designer handbags on the zipper head or brand of zipper used, logo screening, chain style and bag strap. For example, the Authentic Hermes engraved zipper pull, Louis Vuitton purse date code, Chanel's intertwined 'CC' logo for Chanel should always have the right hand 'C' overlapping at the top and the left hand 'C', etc. It is something that must be studied in detail to be Important information to verify the original bag in the beginning Dust Collector or plastic bag How to check authentic bags, whether it's Chanel, Gucci, Dior, Louis Vitton or other brands, is a dust bag. Because these famous brands only deliver bags to their customers in a dust bag, and those who buy it tend to keep the bag well. Because it is one of the guarantees that this bag is definitely authentic. Check labels, logos and receipts How to check authentic bags that are half guaranteed is to check labels, logos and purchase receipts. Because today's name-brand shoppers keep their labels and receipts well-stocked for easy inspection and good prices. Test the smell Test the smell is another way to see if a designer handbag is fake or not. which is considered one of the best ways. When we go to a designer handbagsshop, we tend to smell clean and not pungent leather. That's because designer handbags use premium grade liquids and raw materials. Unlike fake bags that usually use cheap liquids. – SF Brandname authentic is guaranteed! 100% Authentic – Buy designer handbags at SF Brandname SF Brandname, we have our experts and tools to help verify the authenticity of the bag. We authentic is guaranteed! 100% Authentic if you decide to buy through an online You can inquire and choose to buy products through a variety of channels as follows: Facebook: sfbrandname Shopee: sfbrandnamebkk Line: @sfbrandnamebkk Phone: 08-2676-9094 You can walk in and buy more products on the storefront of SF Brandname, located at 101 True Digital Park, Soi Sukhumvit 101, near Punnawithi BTS Station.

5 Secrets to take care of designer handbags in the same way as bag spa salons “Bags” can be considered as one of the favorite items for young people who love luxury brand names. which if to mention In addition to having a high price that comes with a design that is so beautiful that it can indicate the identity of the owner. Did you know that Most designer handbags are also extremely? But the service life depends on the stitching, leather quality, and usage behavior as well. Especially if anyone is a fan of designer handbags as well. If your favorite bag accidentally gets scratched and dirty. There may be concerns that your favorite bag will be damaged and run out of price. They also don't know how to take care of designer handbags . To come back to look as beautiful as before. So, if anyone is facing this problem, today SF Brandname will tell you some secrets to take care of designer handbags to make them look good and always look new. Let's go see! 1. See what kind of dirt it is. An effective way to clean a branded bag starts with knowing the type of stain that is stuck on the bag. which for the most part If the stain is wiped off as soon as you see it. It may cause the bag to not scratch or leave a stain. But if you are not careful, various stains can scratch your favorite bag. The types of stains can be divided as follows. 1. Water stains or sweat stains The first frightening types of stains for leather bags are water and sweat stains. which for the most part These stains are stains caused by prolonged use. Or it may be caused by the rain in the bag. If left untreated Sweat stains will become salt and can bite the ear of the bag. Or if left for a long time, water stains can cause stains on your favorite bag as well. 2. Dirty stains, dust stains and black marks. These types of stains often look like black marks along the edges of the bag. which in general Owner can wipe clean immediately. But if left, these stains will eat the skin of the bag causing stains, so if you find it, wipe it off immediately. 3. Pen stains The stain on the pen in the handbag is a stain that many spa salons do not accept because the pen has its own chemistry. If using deletion techniques or have a way to clean designer handbags that don't take care of the bag texture It may cause the bag to be stained. And if the bag is also a special color, then it may need to be painted in additional colors as well. 4. Scratch Scratches on the body and edge of the bag can be caused by a number of factors, such as touching jewelry. Accidents from use, such as walking into things or people colliding, etc., most of the time, if these types of scratches occur If there is no deep cut into the flesh or leather of the bag, it can be removed. 2. Choose the right cleaning method for the type of leather In addition to understanding the types of stains and basic solutions if they occur. How to properly care for a branded bag must also take into account the type of leather bag used. In addition to the stain will not come out. The bag may also be scratched or dirty more than before. SF Brandname would like to collect how to care for each type of leather as follows. 1. How to care for sheepskin bags in general Sheepskin bags from famous brands such as Chanel or Mulberry are unique in their fluidity, shine and softness. But no matter how beautiful and special Suede is a very delicate bag leather. If we find stains on the sheepskin, what should be done is to find a damp cloth to wipe as the stain occurs. And wipe the water stains off with a dry cloth again. Importantly, if the bag is damp, it should be dried before being stored. Otherwise, the leather may deteriorate and become moldy. and when all stains are cleaned Be sure to apply the leather coating and wipe it off before storing. 2. How to care for genuine leather bags When touching a genuine leather bag, it gives a soft feeling while being durable at the same time. If there are stains and need to be cleaned, the first thing that SF Brandname wants all owners to pay attention to is humidity and temperature. if you want to store or clean Choose a location that is neither too hot nor too humid to prevent the leather from deteriorating. The owner of the bag can use a damp cloth slightly moistened with water to wipe off the stains and quickly use a dry cloth to wipe it dry as possible, but most importantly! Leather bags are easy to pick up on paint and stains, so they need to be cleaned immediately after stains are found. or after use 3. How to care for synthetic leather bags? Synthetic leather bags are easy to care for and clean. But even so, it doesn't mean that we can put the bag in the water at all. which if the stain is found when The owner can use a damp cloth to wipe the stains out. Then put it to dry in the sun to allow the bag to dry. 4. How to care for a leather bag? Leather bag It is considered another type of movie that has been very popular. because in addition to being shiny Leather bags can also help adjust the look of the owner to look luxurious and premium as well. But what to be aware of when using a leather bag is that this type of leather absorbs more easily than other types of leather, so the best way to prevent a bag from absorbing stains is if stains or stains are found. Must use clean water immediately. and if plain water doesn't work The owner can gently sprinkle the glass cleaner and wipe away any stains immediately, but only if the wipe is done. need a dry cloth Wipe it dry completely to prevent another water stain. 5. How to care for suede bags If any young person is fond of suede bags as their soul. Be careful of water stains and stains on the leather. because of this type of movie Able to absorb water and absorb color well. Therefore, the way to prevent the bag from absorbing paint and stains is to use a suede cleaner to clean. Then wipe dry with a dry cloth to prevent stubborn stains. 3. Always keep the shape of the bag When properly cleaned It's also important to store designer handbags when they're not in use, so if you don't want the bag to lose its shape and be able to use it as if it were a new purchase, get something soft like a sponge, cloth, or paper. Fill the bag fully to help reduce any creases that can cause the leather to deform. It also helps to reduce the problem of sagging bags. and does not restore the image when used for a long time as well 4. If you put a cabinet, place it at a distance. And don't forget to put it in your bag every time. But before putting your favorite bag in the closet Another way to store designer handbags that will help maintain the leather condition and shape to stay with us for a long time is to put the bag in the bag bag that the brand comes with. And place the bag on the shelf so that the bags will not overlap. Also, the moisture-proof envelope must be put in the bag every time before storing, which these methods will help bags with different colored materials. Colors do not fall on each other, and most importantly, owners should store the bag in a well-ventilated area to prevent mold and dampness. 5. Complete care in one step with bag spa But if any owner does not want the bag to look deteriorating quickly But there is no time for comprehensive care Or if your favorite bag is now starting to wear out and needs repair? Making a bag spa is another secret to take care of designer handbags that should not be missed. because in addition to saving time Some stubborn stains that cannot be removed by themselves will be treated. They can also repair and take care of the bag to look like new without being tired and worrying about the bag being damaged or not.How are you doing with the 5 secrets to take care of designer handbags that SF Brandname has brought today? But if anyone finds a stubborn stain that can't be removed or encountering a problem with a bag that is scratched and difficult to paint If anyone is facing these problems and wants to find a place to get a good bag spa, ready to teach you how to properly take care of designer handbags , SF Brandname is ready to give advice and service every step of the way. Ensure that every stain Any damage will be handled by a professional. You can contact to make a bag spa at Facebook: sfbrandname Line: @sfbrandnamebkk Phone: 08-2676-9094 If you want the shop to evaluate the cleaning. or consulting various stain problems by an expert You can bring your favorite bag to our experts at SF Brandname in 101 True Digital Park, next to BTS Punnawithi Station at any time of the day.

When it comes to luxury brands for speculation. Or invest in hopes of future returns, many people may think of a classic watch for sure. Because in addition to the timelessness of these watches In terms of brand reputation, it can also create more value. But did you know that your favorite branded bags can also be used for speculation? Especially the popular Chanel bag. that has become a very high-yielding product. Chanel is a brand founded by Gabrielle Bonheur “Coco” Chanel with a unique style. and design with comfort in mind and the beauty of those who choose. Chanel offers a wide variety of Chanel Suits or Jackets for Women, including the Little Black Dress, a timeless creation that never dies out of fashion. There are also various cosmetics and perfume CHANEL No.5, all of which are still very popular in that era until today. Because brands like Chanel have focused on developing and designing their products. Like most consumer groups Especially Chanel bags that are very popular. Whether it's the Canel 2.55, Chanel Classic Flap or Chanel Boy, Chanel has become a legendary brand that everyone wants to own. Chanel bags must be said that it is a bag that many people think of investing because Chanel bags are constantly increasing in price, whether it's Chanel Classic Flap or Chanel Boy because each bag has its own uniqueness and classic. So it's not easy to fall in trend. Including still being in demand more and more in the market as well. Chanel Classic Flap bag has increased by 206%, or the Chanel Boy bag, which has increased in price by 90% since the launch date. The value of the bag continues to rise. And who is thinking about whether to invest in a good Chanel bag or not? This information may help answer your questions. Thinking about investing in Chanel bags? What needs to be taken into account? Model Whether you're deciding which Chanel bag to buy for the first time. Because they are interested in the popular Chanel bag for own use or buy it for speculation. It is always necessary to study the details carefully before purchasing. Because if you buy for speculation You'll also need to keep up to date with the rate of future price increases. It will allow you to speculate for a long time and may increase the value many times. Whether it's a Chanel Classic Flap or a Chanel Boy bag. Material The material for making the bag is another thing that people who want to invest in Chanel bags must pay attention to. Because each Chanel bag There will be a variety of movies to choose from. It's important to choose the right leather for storage. And in the trend of investing in Chanel bags for high returns. and can speculate in the long term Price To buy a Chanel bag as an investment Will have to look at many factors, whether it's about the launch price of the bag. the price you bought and forecasts for future speculation. Because these necessities must be taken into account the 'price' of the trade if you want to release your wallet to the market. So, if you're deciding which Chanel bag to buy, it's best to choose what you think will be the most profitable. Also, used Chanel bags that are worth investing in. It must also be in perfect condition and 100% genuine.If you're looking for a Chanel bag for a high return investment. Or want to buy for speculation, at SF Brandname we have a full selection of designer handbags for you to choose from. Especially popular Chanel bags, whether it's Chanel Classic Flap or Chanel Boy, with comprehensive services. both buying and making spa bags You can ask for more details at Facebook: sfbrandname Line: @sfbrandnamebkk Phone: 08-2676-9094

Icon Sheild

ของแท้คือใจความสำคัญ

เราให้ความสำคัญกับสินค้าแท้ จึงใช้ Warranty Card เพื่อรับประกันว่าสินค้าจากเราเป็นของแท้อย่างแน่นอน

Icon Buying

การรับซื้อที่เป็นเลิศ

การขายกับเราจะได้รับเงินเร็วที่สุด และการการันตีถึงผู้ซื้อว่าได้รับสินค้าแท้ 100% เรามีทีมงานคอยตรวจสินค้าทุกชิ้น

Icon bubble comment

การบริการที่ยอดเยี่ยม

มอบประสบการณ์ที่ดีสุดสำหรับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่ง ที่รวดเร็วพร้อมบริการรับซื้อคืนสำหรับสินค้าที่ซื้อจากเรา