ร่วมงานกับเรา

LATEST JOB OPPORTUNITIES

แผนก Sales

LUXURY TELESALES
พนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์

รายละเอียดงาน :

 • ติดต่อลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้ารายใหม่เพื่อบริการเสนอขายสินค้าด้านแฟชั่น
 • แนะนำเกี่ยวกับสินค้า โปรโมชั่น รวมถึงให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล
 • รับฟังคำติชม คำแนะนำ เข้าใจความต้องการของลูกค้า รวมถึงบริการหลังการขาย
 • มีส่วนร่วมกับทีมขายเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 • ให้บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ และติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • เก็บบันทึกการโทร การขาย และบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์
 • สามารถปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ออกแบบนำเสนอการขายผ่านการเรียบเรียงคำพูด และเข้าใจข้อมูลสินค้า
 • รู้การใช้คำพูด โทนเสียง และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพะหน้ากับลูกค้า
 • มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา และยอดขายได้เป็นอย่างดี
 • จัดทำรายงานเป็นระยะโดยการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • สัญชาติไทย
 • เพศหญิง (อายุ 28 - 32 ปี)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
 • ประสบการณ์ด้านการขาย และสามารถปิดการขายได้ (อย่างน้อย 1 ปี)
 • มีทักษะการพูดโน้มน้าวใจ กระตุ้นให้ลูกค้าสนใจสินค้า และตัดสินใจเลือกซื้อ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และซื่อสัตย์
 • มีความมั่นใจ บุคลิกภาพดี ทัศนคติดี ชอบเจรจา และสนุกกับการทำงานเป็นทีม
 • ชื่นชอบการขายสินค้าแบรนด์นม และสามารถปิดยอดขายตามที่กำหนดได้
 • อดทน และซื่อสัตย์ สามารถรับแรงกดดันในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไต้ดี
 • มีผลคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

SALES ADVISOR
พนักงานขายประจำร้าน

รายละเอียดงาน :

 • แนะนำโดยให้รายละเอียดข้อมูลสินค้ากับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และสามารถปิดการขายได้ดี
 • ให้บริการลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้า ขายสินค้า หรือฝากขายสินค้า ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • สร้างความมั่นใจ ให้ลูกค้าพึงพอใจกับสินค้าและบริการ
 • จัดทำรายงานบันทึกยอดการขายและตรวจนับสินค้าในแต่ละวันให้พร้อมขาย
 • บริหารร้านค้าให้สะอาดเรียบร้อย จัดวางสินค้าให้น่าสนใจ และตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • สัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดเพศ (อายุ 27 - 30 ปี)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
 • ประสบการณ์ด้านการขาย และสามารถปิดการขายได้ (อย่างน้อย 1 ปี)
 • มีทักษะการพูดโน้มน้าวใจ กระตุ้นให้ลูกค้าสนใจสินค้า และตัดสินใจเลือกซื้อ
 • มีความมั่นใจ บุคลิกภาพดี ทัศนคติดี ชอบเจรจา และสนุกกับการทำงานเป็นทีม
 • ชื่นชอบการขายสินค้าแบรนด์เนม และสามารถปิดยอดขายตามที่กำหนดได้
 • อดทน และชื่อสัตย์ สามารถรับแรงกดดันในการแก้ไขปัญหาเฉพะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขาย POS, โปรแกรม MS Office
 • มีผลคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

แผนก Stock

STOCK CONTROLLER
เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า

รายละเอียดงาน :

 • ควบคุม ดูแลการบริหาร และรับผิดชอบต่อสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในคลัง
 • วางแผนการตรวจนับ และตรวจสอบคลังสินค้า
 • จัดทำรายงานสรุปสินค้าขาเข้า และขาออก รวมถึงรายการเบิกสินค้า
 • ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้า ผ่านระบบ Odoo
 • ตรวจสอบควมถูกต้องของข้อมูล และการแพ็คสินค้าให้เรียบร้อยก่อนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 • จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้า วางแผนการจัดเรียง และจัดเก็บสินค้า ให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภพ
 • ตรวจดูแลความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อป้องกันควมเสียหายต่อสินค้า
 • ตรวจดูแลพื้นที่ของที่จัดเก็บสินค้ารวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ และเครื่องมือก่อน และหลังการใช้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งทำการบันทึกการตรวจสอบ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ไต้รับมอมหมายจากผู้บริหาร
คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • สัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดเพศ (อายุ 27 - 30 ปี)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดีทั้งในทีม และนอกทีม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • รอบคอบในการวางแผนการทำงานให้เป็นระบบ มีไหวพริบการแก้ไขปัญหา และทำงานเป็นทีมได้ดีเยี่ยม
 • ซื่อสัตย์ เห็นคุณค่าในงานที่ทำ ตั้งใจทำงาน และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • สะดวกเดินทางทำงานสำนักงานใหญ่ (ศรีนครินทร์)
 • มีประสบกรณ์ด้านบริหารคลังสินค้า (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

แผนก Luxury Buyer

LUXURY FASHION BUYER
นักวางแผน และจัดซื้อ

รายละเอียดงาน :

 • กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อ จัดหาสินค้า สรรหาผู้ขายรายเก่า และรายใหม่มาเป็นพันธมิตรการค้า พร้อมทำการเปรียบเทียบราคา จัดซื้อสินค้าให้ได้ปริมาณ จำนวน ที่มีคุณภาพตามความต้องการ
 • รู้หลักการคัดเลือกสินค้า เจรจาต่อรองกับผู้ขาย
 • วางแผนการจัดซื้อ จัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของบริษัท
 • บริหารงานจัดซื้อ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนดำเนินงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • สัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดเพศ (อายุ 27 - 30 ปี)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
 • มีความมั่นใจ บุคลิก ทัศนคติที่ดี ชอบเจรจา และสนุกกับการทำงานเป็นทีม
 • รักและชื่นชอบในสินค้าแบรนด์เนม และอยากเติบโตในสายงานแฟชั่น
 • มีประสบกรณ์การด้านการขาย และสามารถปิดการขายได้
 • สะดวกเดินทางทำงาน สำนักงานใหญ่ (ศรีนครินทร์)
 • สามารถใช้ไปรแกรม MS Office , คอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์ในการตอบแชทและให้บริการลูกค้า
 • มีผลคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

LUXURY BUYING MANAGER
นักวางแผน และจัดซื้อ

รายละเอียดงาน :

 • กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อ จัดหาสินค้า สรรหาผู้ขายรายเก่า และรายใหม่มาเป็นพันธมิตรการค้า พร้อมทำการเปรียบเทียบราคา จัดซื้อสินค้าให้ได้ปริมาณ จำนวน ที่มีคุณภาพตามความต้องการ
 • รู้หลักการคัดเลือกสินค้า เจรจาต่อรองกับผู้ขาย
 • วางแผนการจัดซื้อ จัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของบริษัท
 • บริหารงานจัดซื้อ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนดำเนินงาน
 • ออกแบบการทำงานและวางระบบของทีมให้มีประสิทธิภาพ
 • บริหารการจัดซื้อให้เป็นไปตามงบประมาณที่บริษัทกำหนด
 • ควมคุมและติดตามผสการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ให้ถูกต้อง
 • ศึกษาและคาดการณ์ความต้องการของตลาดในแต่ละแบรนด์
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
 • มีความมั่นใจ บุคลิก ทัศนคติที่ดี ชอบเจรจา และสนุกกับการทำงานเป็นทีม
 • รักและชื่นชอบในสินค้าแบรนด์เนม และอยากเติบโตในสายงานแฟชั่น
 • มีประสบกรณ์การด้านการขาย และสามารถปิดการขายได้
 • สะดวกเดินทางทำงาน สำนักงานใหญ่ (ศรีนครินทร์)
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ความต้องการของตลาด
 • มีผลคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

แผนก HR

HUMAN RESOURCE MANAGER
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดงาน :

 • จัดการและพัฒนาระบบ HR ด้วยรูปแบบสมัยใหม่ควบคู่การใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารงาน
 • การวางแผนกำลังคน การสรรหา การจัดการเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน โปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนา แผนพัฒนารายบุคคล และการวางแผนโครงสร้างขององค์กร
 • กำหนดและดำเนินการให้มีข้อบังคับ ระเบียบที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากร และองค์กรมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้เรื่องนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
 • ดูแลและจัดการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม เชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจน
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีของผู้บริหารและพนักงานให้มีส่วนร่วมเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้บริหารตลอดจนถึงภาพลักษณ์ของบริษัท
 • ติดตามข้อมูลกฎหมายแรงงาน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และนำไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับบริษัท
 • บริหารจัดการความเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • สัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดเพศ (อายุไม่เกิน 45 ปี)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน HR 5 ปี และมีประสบการณ์ด้านการจัดการและบริหาร
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • มีความสามารถในการเป็นผู้นำและการจัดการที่แข็งแกร่ง
 • มีความกระตือรือร้นและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหา และการแก้ไขข้อขัดแย้ง
 • สะดวกเดินทางทำงาน สำนักงานใหญ่ (ศรีนครินทร์)
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office , คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล
 • มีผลคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านอีคอมเมิร์ช, ธุรกิจค้าปลีกแฟชั่น, ธุรกิจสตาร์ทอัพ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

Sell with us

Guarantee fair price estimate, better price than anywhere else.

CLICK